Osobnosti KVŠ 2024Mgr. et Mgr. David Hurný
Mgr. et Mgr. David Hurný vystudoval chemii se specializací na organickou syntézu na Přírodovědecké fakultě UK. Později se zaměřil na vzdělávání a vystudoval tamtéž učitelství chemie. Zabývá se badatelsky orientovanou výukou a aktivizačními metodami výuky. Podílel se či pořádal popularizační akce pro středoškolské studenty (Dětské vědecké konference, Věda kolem nás, Chemický víkend). Během studia byl aktivní v rámci akademické samosprávy a spolkové činnosti (předseda sociální a studijní komise AS UK, místopředseda AS UK) a od roku 2018 je členem Rady pro vnitřní hodnocení na UK. V roce 2016 s kolegy organizoval uctění památky 17. listopadu na pražském Albertově, za což následně obdrželi Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Od roku 2022 je členem vedení Univerzity Karlovy, a kromě agendy celoživotního vzdělávání má na starosti rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků a z pozice funkce je předsedou poradního orgánu Paedagogium.


Mgr. Bartłomiej Wróblewski
Mgr. Bartłomiej Wróblewski absolvoval Kazimierz Wielki University (Bydgoszcz, Polsko), kde získal magisterský titul v oboru anglická filologie a postgraduální titul v pedagogice. V současné době pracuje jako koordinátor rozvoje pedagogických kompetencí na Univerzitě Karlově v Praze a je místopředsedou platformy Paedagogium. Podílí se na přípravě, vývoji a koordinaci systému vzdělávání pro akademické pracovníky a doktorandy v oblasti pedagogických kompetencí. Přispívá ke zvyšování kvality akademické výuky na Univerzitě Karlově prostřednictvím svého zapojení do různých projektů. Kompetenčně odpovídá za koordinaci vzniku center pro podporu výuky na Univerzitě Karlově. Je rovněž spoluautorem Rámce pro efektivní výuku na Univerzitě Karlově.


doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.
Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity (ďalej len „EU“) v Bratislave, popri ktorom absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na vyučovanie ekonomických predmetov na stredných školách. V roku 2005 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v zameraní na teóriu vyučovania ekonomických odborných predmetov. Od roku 2015 do roku 2023 viedol Katedru pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktorej činnosť sa orientovala prioritne na kvalifikovanú prípravu učiteľov ekonomických predmetov na stredných školách. V roku 2022 sa habilitoval v odbore habilitačného a inauguračného konania Odborová didaktika so zameraním habilitačnej práce na Ciele a obsah ekonomického vzdelávania na stredných školách v Slovenskej republike. Od roku 2020 je členom Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zároveň od roku 2020 do roku 2023 viedol úspešne ukončený medzinárodný projekt zameraný na oblasť profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov s názvom Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning. V rámci neho riešiteľský kolektív navrhol ucelený systém profesijného rozvoja učiteľov vysokej školy, ktorého vybrané prvky aj pilotne overil na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Katedra pedagogiky sa od roku 2024 transformovala na Kompetenčné centrum Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pričom sa hlavnou prioritou tohto organizačného útvaru postupne stáva oblasť profesijného rozvoja interných doktorandov a vysokoškolských učiteľov fakulty v pedagogickej oblasti.


prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.
Narodila sa v  Prešove, kde absolvovala gymnaziálne štúdium. V roku 1983 ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor technická kybernetika – robotika. Doktorandské štúdium ukončila vo vednom odbore technológia vzdelávania na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2000), kde sa v roku 2003 aj habilitovala. V roku 2019 bola inaugurovaná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Po ukončení inžinierskeho štúdia pracovala ako konštruktér riadiacich systémov robotov vo VUKOV-e v Prešove, od roku 1992 pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove ako odborná asistentka. Od roku 2004 je jej pôsobiskom Katedra prírodovedných a technických disciplín Pedagogickej fakulty PU. V rokoch 2008 až 2011 bola prorektorkou PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality, následne v rokoch 2011 – 2019 zastávala funkciu dekanky Pedagogickej fakulty. Od roku 2019 je opätovne prorektorkou PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality. Vo vedecko-výskumnej oblasti bola a je riešiteľkou viacerých grantových projektov KEGA, VEGA a APVV aj medzinárodných projektov Tempus Phare či GAČR. Je tiež projektovou manažérkou a odbornou garantkou projektov Európskeho sociálneho fondu, projektov EÚ. V rámci týchto projektov absolvovala zahraničné stáže v ČR, Holandsku,  USA či Spojenom kráľovstve. Získala viaceré medzinárodné certifikáty (štatistika, online vzdelávanie – Univerzita Karlova Praha, Univerzita Kansas, Utah, USA a i.). Pôsobila ako súdna znalkyňa v odbore slaboprúdová elektrotechnika pre odvetvie výpočtová technika, počítačové programy – softvér. V rámci štandardov SAAVŠ je osobou zodpovednou za vnútorný systém kvality na PU. Od roku 2005 je garantkou e-learningu na Pedagogickej fakulte PU, neskôr univerzitnou garantkou. Jej expertíza je zameraná vzdelávanie s podporou IKT, na multimediálnu podporu štúdia, na e-learning a prvky umelej inteligencie vo vzdelávaní.


prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA
Prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP je významným odborníkom z oblasti odborovej didaktiky a inžinierskej pedagogiky. Je členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Didaktika technických profesijných predmetov študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a školiteľom doktorandov v uvedenom študijnom programe. Pôsobí vo funkcii prorektora pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy DTI. Dlhoročne je predstaviteľom manažmentu vysokej školy pre vnútorný systém manažérstva kvality a zároveň interným audítorom. V súvislosti s problematikou kvality pôsobí ako člen Medzinárodného monitorovacieho komitétu IGIP, predseda Slovenskej sekcie IGIP, predseda Metodickej komisie akreditačného centra Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie, člen EUR-ACE® Label Committee (LC) European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE.


Ing. Paula Höhrová
Ing. Paula Höhrová je študentkou denného doktorandského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom programe manažment. Oblasti zabezpečovania kvality sa venuje z viacerých aspektov. Za najvýznamnejší možno považovať funkciu podpredsedníčky pre zabezpečovanie kvality v Študentskej rade vysokých škôl. Okrem toho je posudzovateľkou pre Slovenskú akreditačnú agentúru a pre ESU QA Student Experts’ Pool.


doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Vysokoškolská pedagogička pôsobiaca na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Prioritnou oblasťou jej záujmu je špeciálna pedagogika, s užším zameraním na pedagogiku zrakovo postihnutých. Venuje sa však aj pedagogike detí raného a predškolského veku a problematike digitálnych a asistenčných technológií pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Longitudiálne sa venuje vedecko-výskumnej činnosti a publikačnej činnosti, ktorá zahŕňa vyše 200 publikačných výstupov. Ako spoluautorka participovala na tvorbe dokumentov strategického charakteru pre Slovenskú republiku, napr. Stratégie inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní detí a žiakov so špecifickými potrebami, Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení, Katalógu podporných opatrení (KPO), sprievodných materiálov ku KPO a pod. Bola a je riešiteľkou viacerých projektov KEGA, VEGA, rozvojových projektov, ale aj projektov zameraných na sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií znevýhodneným skupinám obyvateľstva a projektov zameraných na vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Ako fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami má bohaté skúsenosti s debarierizáciou a sprístupňovaním akademického prostredia študentom so špecifickými potrebami. Je predsedníčkou Rady pre kvalitu PdF UK v Bratislave, členkou Rady kvality UK, členkou Akreditačnej rady PdF UK, členkou rady študijného programu špeciálna pedagogika vo všetkých stupňoch štúdia, a tiež členkou redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov, členka Komisie na vyhodnocovanie špecifických potrieb študentov so špecifickými potrebami (UK Bratislava), členka odborových a skúšobných komisií na Slovensku aj v Českej republike. Na fakulte aktuálne zastáva funkciu prodekana pre vnútorný systém kvality.


Doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. je špeciálna pedagogička, ktorá pracovala trinásť rokov ako učiteľka v Špeciálnej základnej škole v Banskej Bystrici. Od roku 1995 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde zotrvala 27 rokov. V súčasnosti pracuje na Katedre špeciálnej pedagogiky KU v Ružomberku. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje problematike súvisiacej so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách, problematike študentstva so špecifickými potrebami na vysokej škole, ako aj otázkam vytvárania inkluzívneho prostredia pre študentstvo so špecifickými potrebami na vysokej škole. V roku 2011 získala docentúru v odbore pedagogika a od roku 2015 bola garantkou študijného programu Učiteľstvo pedagogiky. V roku 2012 sa stala koordinátokou pre prácu so študentstvom so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB a od roku 2014 je univerzitnou koordinátorkou pre študentstvo so špecifickými potrebami na UMB. Vo funkcii koordinátorky realizovala aj výskum o potrebách študentstvo so špecifickými potrebami ako aj ich spokojnosti s existujúcim inkluzívnym prostredím na univerzite. Pod jej vedením sa UMB zapojila do celoslovenského projektu UNIALL, ktorý bol o.i. zameraný na hodnotenie inkluzívneho prostredia na slovenských vysokých školách a univerzitách. UMB sa v tomto hodnotení umiestnila na štvrtom mieste.


prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
Ivana Cimermanová pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a špecializuje sa na metodiku vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka, najmä na využívanie technológií vo vyučovaní (cudzích jazykov). Je autorkou a spoluautorkou viacerých článkov, štúdií a učebníc v tejto oblasti. E-vzdelávaniu a jeho implementácii do vysokoškolského vzdelávania sa venuje dlhodobo a v jej práci sa zameriava najmä na interakcie v e-learningu. Napriek zastávaniu a propagácii technológií vo vzdelávaní neustále zdôrazňuje potrebu zohľadňovania ich nie dostupnosti, ale efektívnosti.