Program KVŠ 2024

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV

BLOK 1 | ZODPOVEDNOSŤ VYSOKÝCH ŠKÔL ZA KVALITU VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV

09:15 – 09:55

PLATFORMA PEDAGOGIUM JAKO JÁDRO ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ  | Mgr. et Mgr. David Hurný  | Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika


09:55 – 10:35

NÁSTROJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ EKOSYSTÉMU ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ | Mgr. Bartolomiej Wróblewski | Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika


10:35 – 11:15

VYHODNOCOVANIE SPÄTNEJ VÄZBY O VYUČOVACOM PROCESE A OCEŇOVANIE EXCELENTNEJ VÝUČBY AKO PILIERE SYSTÉMU PROFESIJNÉHO ROZVOJA VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV | doc. Ing. Jaromír Novák, PhD. | Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika


11:15 – 11:45 PRESTÁVKA


11:45 – 12:45 DISKUSIA

Mgr. et Mgr. David Hurný - člen Kolégia rektorky pre rozvoj pedagogických kompetencií akademických pracovníkov Univerzity Karlovej v Prahe a predseda platformy Paedagogium

Mgr. Bartolomiej Wróblewski - koordinátor rozvoja pedagogických kompetencií na Univerzite Karlovej v Prahe a podpredseda platformy Paedagogium

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD. - Kompetenčné centrum Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Jana Burgerová, PhD. - prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity v Prešove

Ing. Paula Höhrová - podpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre zabezpečovanie kvality

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PEAD IGIP. - predseda Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie a prorektor pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom | moderátor diskusie


12:45 – 13:45 OBED


BLOK 2 | UČENIE A VYUČOVANIE VO VYSOKOŠKOLSKOM PROSTREDÍ REŠPEKTUJÚCE ROZMANITOSŤ ŠTUDENTOV

13:45 – 14:30

INKLUZÍVNE PRÍSTUPY VO VZDELÁVANÍ ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL (NIELEN) SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM | doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. | Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika


14:30 – 15:15

VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE POMOCOU PODPORY | doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. | Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika


15:15 – 15:45 PRESTÁVKA


15:45 – 16:45 DISKUSIA

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. - prodekanka pre vnútorný systém kvality Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. - vysokoškolská učiteľka profilových predmetov v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Mgr. Lucia Spodniaková - podpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre sociálne záležitosti

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie Prešovskej univerzity v Prešove | moderátorka diskusie


16:45 – 17:00 PRESTÁVKA


17:00 - 18:00 BLOK 3 | PREZENTÁCIE VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV ČLENOV ASOCIÁCIE


18:00 UKONČENIE OFICIÁLNEJ ČASTI KONFERENCIE


20:00 – 23.00 SPOLOČENSKÝ VEČER A RECEPCIA