Kvalita vysokého školstva 2023

SAKVA pozýva svojich členov, priaznivcov a záujemcov o rozvoj kvality vysokého školstva na medzinárodnú odbornú konferenciu s tematickým zameraním na udržateľnosť súladu vnútorných systémov kvality vysokých škôl s akreditačnými štandardmi, ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2023 v Hoteli Lesná v Starej Lesnej.


Program konferencie

Záväzná prihláška - registrácia do 31.8.2023

Organizačné pokyny

Platobné pokyny


Prvý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2023 sa uskutočňuje v čase, keď slovenské vysoké školy oznámili súlad svojich vnútorných systémov, študijných programov a odborov habilitačných a odborov inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a požiadali o ich posúdenie. Na mnohých vysokých školách sa takéto posúdenie vnútorného systému už uskutočnilo a vysokým školám začína plynúť prvý akreditačný cyklus vymedzený časom medzi podaním prvej a nasledujúcej žiadosti o posúdenie, v ktorom je potrebné neustále zabezpečovať súlad s akreditačnými štandardmi.

Implementácia požiadaviek vyplývajúcich z akreditačných štandardov do existujúcich vnútorných systémov vysokých škôl definovaná ako zosúlaďovanie, priniesla množstvo skúseností a najmä pohľadov na štruktúry, procesy a politiky, ktoré je možné zlepšovať. Mnohé vysoké školy prichádzajú s takými návrhmi na zlepšovanie, ktoré vedú k znižovaniu administratívnej náročnosti a zvyšovaniu efektívnosti procesov vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných súvisiacich činností. Dôraz sa kladie aj na priebežný dohľad nad dodržiavaním štandardov, aby boli vnútorné systémy, všetky študijné programy a odbory habilitačných a odbory inauguračných konaní neustále v súlade s požiadavkami kladenými na vysoké školy a zabezpečila sa tak ich udržateľnosť. Ako zabezpečiť udržateľnosť súladu, aké návrhy na zlepšovanie existujúcich procesov, štruktúr a politík majú vysoké školy po zosúladení, si kladie za cieľ tento ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2023.

Program konferencie odráža pohľad relevantných zainteresovaných strán na kvalitu vysokého školstva, predovšetkým zamestnávateľov, predstaviteľov vysokých škôl, zástupcov študentov, hodnotiteľov, osôb zodpovedných za študijné programy a odborníkov zo zahraničných vysokých škôl.


Súbory na stiahnutie:

Pozvánka s programom a pokynmi