Program konferencie

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV

BLOK 1 | UDRŽATEĽNOSŤ SÚLADU S AKREDITAČNÝMI ŠTANDARDMI V ČESKEJ REPUBLIKE – INŠPIRÁCIE A SKÚSENOSTI

09:15 – 09:45

ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ PRO PŘIPRAVOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEJENOM Z POHLEDU HODNOTITELE NAÚ | doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. | hodnotiteľka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Česká Republika


09:45 – 10:15

ŘÍZENÍ KVALITY VÝUKY NA VŠE V PRAZE | prof. Ing. Václav Řepa, CSc. | vysokoškolský profesor a garant študijného programu kognitívna informatika na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, Česká Republika


10:15 – 10:45 DISKUSIA


10:45 – 11:15 PRESTÁVKA

BLOK 2 | ZOSÚLAĎOVANIE VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY PODĽA ŠANDARDOV SAAVŠ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY – SKÚSENOSTI A BUDÚCNOSŤ

11:15 – 11:45

KVALITA AKO EVALVAČNÝ KONCEPT prof. Ing. Jana Burgerová, PhD. | prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity v Prešove


11:45 – 12:15

HOMOGENIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM ZOSÚLAĎOVANIA VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY | prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA | prorektor pre kvalitu a rozvoj Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom


12:15 – 12.45 DISKUSIA


12:45 – 14:15 OBED

BLOK 3 | DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM SÚLADU SO ŠTANDARDMI SAAVŠ

14:15 – 14:45

EXTERNÝ DOHĽAD NAD SÚLADOM VNÚTORNÝCH SYSTÉMOV KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL AKREDITOVANÝMI CERTIFIKAČNÝMI ORGÁNMI PRE SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA – GAP ANALÝZA | Ing. Marcel Šlúch | QSCert, spol. s r.o. – riaditeľ certifikačného orgánu certifikujúceho systémy manažérstva


14:45 – 15:15

EFEKTÍVNY DOHĽAD NAD PROCESMI VNÚTORNÉHO SYSTÉMU - PODPORA RIADENIA KVALITY A RIZÍK SOFTVÉROVÝM NÁSTROJOM | Ing. Tatiana Šeríková | obchodná riaditeľka pre Slovenskú a Českú republiku spoločnosti BOC Group so sídlom vo Viedni


15:15 – 15:45 PRESTÁVKA


15:45 – 16:15

VÝKON INTERNÉHO AUDITU PRI HĽADANÍ PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE A ZLEPŠOVANÍ VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY | Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | vedúca interná audítorka vnútorného systému kvality a predsedníčka akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


16:15 – 16:50 DISKUSIA


16:50 – 17:00 UKONČENIE OFICIÁLNEJ ČASTI KONFERENCIE


20:00 – 23.00 SPOLOČENSKÝ VEČER A RECEPCIA