Semináre a pracovné stretnutia

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje odborné semináre a pracovné stretnutia venované implementácii, udržiavaniu a zlepšovaniu systémov kvality vysokých škôl.

Semináre a stretnutia sú venované špecifickým témam podľa požiadaviek členov asociácie alebo ďalších zainteresovaných strán na kvalite vysokého školstva.


Plánované pracovné stretnutia a semináre v akademickom roku 2023/2024

24.11.2023 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované úpravám študijných programov, ktorého cieľom je prezentácia postupov vysokých škôl pri zabezpečení participácie zainteresovaných strán na úpravách ŠP, vrátane informačných listov predmetov a hľadanie efektívnych postupov pri úpravách a redukcii ich administratívnej náročnosti. Hosťujúcou vysokou školou bude Katolícka univerzita v Ružomberku.

19.01.2024 o 15.00 hod. | Valné zhromaždenie individuálnych a kolektívnych členov asociácie, ktorého cieľom je schválenie správy o činnosti asociácie za rok 2023 a schválenie plánu činnosti na rok 2024. Valné zhromaždenie sa uskutoční on-line prostredníctvom MS Teams.

17.5.2024 o 10.00 hod. | Pracovné stretnutie venované skúsenostiam s posudzovaním VSK, ktorého cieľom je vzájomná diskusia o ukončených posudzovaniach a hľadanie príkladov dobrej a zlej praxe. Hosťujúca vysoká škola bude zverejnená po valnom zhromaždení členov asociácie.


Uskutočnené pracovné stretnutia a semináre v akademickom roku 2022/2023

Pracovné stretnutie dňa 24.03.2023


Odbornými seminármi a pracovnými stretnutiami asociácia reaguje na neustále sa meniace legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na činnosť vysokých škôl a na potreby svojich členov komunikovať potenciálne kritické miesta v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich činností. Odborné semináre a pracovné stretnutia sú zároveň miestom pre pozvané prednášky na aktuálne témy, kde sú prezentované možné riešenia aplikovateľné v riadiacej praxi vysokých škôl.