Semináre a pracovné stretnutia

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje odborné semináre a pracovné stretnutia venované implementácii, udržiavaniu a zlepšovaniu systémov kvality vysokých škôl.

Semináre a stretnutia sú venované špecifickým témam podľa požiadaviek členov asociácie alebo ďalších zainteresovaných strán na kvalite vysokého školstva.


Plánované pracovné stretnutia a semináre

V akademickom roku 2022/2023 už nie sú plánované ďalšie pracovné stretnutia.


Uskutočnené pracovné stretnutia a semináre

Pracovné stretnutie dňa 24.03.2023


Odbornými seminármi a pracovnými stretnutiami asociácia reaguje na neustále sa meniace legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na činnosť vysokých škôl a na potreby svojich členov komunikovať potenciálne kritické miesta v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich činností. Odborné semináre a pracovné stretnutia sú zároveň miestom pre pozvané prednášky na aktuálne témy, kde sú prezentované možné riešenia aplikovateľné v riadiacej praxi vysokých škôl.