Pracovné stretnutie 24.3.2023

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala dňa 24.3.2023 pracovné stretnutie venované priebežnému monitorovaniu, periodickému hodnoteniu a periodickému schvaľovaniu študijných programov podľa Článku 11 Štandardov pre študijný program.


Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo historicky prvé pracovné stretnutie členov Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva. Prijímajúcou vysokou školou bola Žilinská univerzita v Žiline, za čo jej patrí úprimné poďakovanie. V úvode privítala zúčastnených členov riaditeľka asociácie a prezentovala význam loga asociácie. Po privítaní nasledovala prezentácia príkladov dobrých praxí v oblasti priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov. Boli prezentované možné prístupy k monitorovaniu študijných programov a tiež príklady správ z periodického hodnotenia študijných programov, ktoré sú východiskom pre ich periodické schvaľovanie v perióde zodpovedajúcej štandardnej dĺžke štúdia.

Po prezentácii nasledovala diskusia, kde sa zástupcovia jednotlivých vysokých škôl vyjadrovali k spôsobom a prístupom k priebežnému monitorovaniu, periodickému hodnoteniu a periodickému schvaľovaniu študijných programov.

Výstupom pracovného stretnutia je vzor správy z periodického hodnotenia študijných programov, ktorý bol pripomienkovaný a odsúhlasený členmi asociácie. Odporúčané referenčné postupy a vzorové dokumenty sú zverejňované v časti Podpora vysokým školám, ktorá sa obsahovo diferencuje podľa tém pracovných stretnutí a schválených záverov a referenčných dokumentov členmi asociácie.


Fotogaléria z pracovného stretnutia