Hodnotenie a schvaľovanie ŠP

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva v súlade s  Článkom 11 Štandardov pre študijný program na svojom pracovnom stretnutí prerokovala a následne po pripomienkovom konaní schválila a odporučila postup pre periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov.


Požiadavky Štandardov pre študijný program (zdroj: https://saavs.sk/sk/standardy-kvality/)

Článok 11

Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu

  1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade so štandardmi pre študijný program a aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, aktuálnym technologickým možnostiam a aby úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.
  2. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán programu, ktoré sa zúčastňujú aj na príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.
  3. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 2 sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní majú zaručenú účasť aj študenti.
  4. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.
  5. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.

Odporúčané referenčné postupy a dokumenty pre periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov:

Referenčný rámec pre periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie ŠP (bude zverejnené po schválení členmi asociácie).

Vzor správy z periodického hodnotenia ŠP (bude zverejnené po schválení členmi asociácie).