Zdieľanie dobrej praxe

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva sa ako spoločná platforma pre zdieľanie dobrej praxe snaží o vytvorenie databázy referenčných procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.


Referenčné procesy, ktoré budú schválené členmi asociácie a zverejnené ako odporúčané:

Vytváranie a úprava študijných programov.

Priebežné monitorovanie študijných programov.

Periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov.

Výkon interného dohľadu nad súladom vnútorného systému kvality so štandardmi SAAVŠ.

Hodnotenie kvality vzdelávania.

Referenčné procesy sú zverejnené až po vzájomnej výmene skúseností a dohode členov asociácie, že referenčný proces spĺňa štandardy SAAVŠ, je aplikovateľný v riadiacej praxi vysokej školy a je administratívne nezaťažujúci. Referenčné procesy môžu vysoké školy využívať bezplatne, pretože sú prezentované ako najlepšie odporúčané riešenie.