Pracovné stretnutie 30.05.2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala dňa 30.5.2024 pracovné stretnutie venované prepájaniu potrieb zamestnávateľov, vysokých škôl a IT firiem, špecificky zamerané na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Dňa 30.5.2024 sa v spolupráci s Národným ústavom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, Inštitútom manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a spoločnosťou BOC Group vo Viedni, uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na efektívne riedenie procesov, rizík, výkonnosti a dokumentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tematické stretnutie bolo určené pre manažérov kvality a pre osoby zodpovedné za súlad s požiadavkami na kvalitu procesov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dopoludňajší program bol venovaný prezentácii odborných praxí v študijných programoch zameraných na procesný manažment a systémy manažérstva kvality a v druhej časti seminára boli prezentované príklady prepájania spolupráce medzi vysokými školami, IT firmami a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré zvyšujú kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade so štandardmi kvality.


Program pracovného stretnutia

09:45 – 10:00

Registrácia účastníkov

10:00 – 10:05

Otvorenie pracovného stretnutia

prof. Ing. Ján Závadský, PhD. | predseda SAKVA

10:05 – 10:15

Privítanie účastníkov pracovného stretnutia na pôde Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH | riaditeľka NÚDTaRCH, n.o.

10:15 – 10:30

Podpora vysokých škôl poskytovaná organizáciám pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na kvalitu procesov

prof. Ing. Ján Závadský, PhD. | predseda SAKVA a garant študijného progamu zameraného na systémy manažérstva a procesný manažment

10:30 – 11:00

Príklad študentských praxí pri modelovaní procesov, riadení rizík a výkonnosti organizácií a tvorbe procesnej dokumentácie v súlade s definovanými požiadavkami

Bc. Daniela Zemianeková | Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB

11:00 – 11:40

Príklady dobrej praxe zabezpečovania kvality procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme ADONIS

Ing. Martin Hanek | NH Hospital, a.s.

Tatiana Šeríková | BOC Group

11:40 – 12:30

Obed

12:30 – 13:00

Príklad transformácie procesov z prostredia QPR do prostredia ADONIS 

Ing. Ivan Ferenc | Univerzitná nemocnica v Martine

Mgr. Lenka Výškrabková | Univerzitná nemocnica v Martine

13:00 – 13:30

Zabezpečovanie kvality procesov v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

PhDr. Katarína Konkoľová, PhD. | NÚDTaRCH, n.o.

13:30 – 14:00

Diskusia a ukončenie stretnutia

prof. Ing. Ján Závadský, PhD. | predseda SAKVA


Fotogaléria