SARIO

Dňa 27.2.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi zástupcami Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Predmetom stretnutia bola prezentácia informácií o projekte "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy" a možnostiach participácie asociácie na tomto projekte.

Predbežne zo stretnutia vzišli ideové zámery, ako by sa mohli zamestnávatelia ako externá zainteresovaná strana na kvalite vysokého školstva zapojiť do reálneho ovplyvňovania obsahu študijných programov. Aj keď sa takéto zapájanie na vysokých školách už deje, keďže je to požiadavka akreditačných štandardov, Agentúra SARIO svojim projektom a rozsiahlou databázou zamestnávateľských organizácií môže výrazne prispieť najmä k ich zapojeniu v týchto oblastiach:

Možnosť zamestnávateľov participovať na vytvorení ideového profilu absolventa, profilových predmetov a nadväzujúcich povolaní pre jednotlivé študijné odbory podľa sústavy študijných odborov v SR (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/).

Možnosť zamestnávateľov participovať na vytváraní a úpravách konkrétnych študijných programov ponúkaných vysokými školami, ktoré sú členmi asociácie, prípadne aj ďalších po ich oslovení asociáciou. Zoznam študijných programov je zverejnený na portáli vysokých škôl (https://www.portalvs.sk/sk/).