Pracovné stretnutie 15.3.2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala dňa 15.3.2024 pracovné stretnutie venované úpravám študijných programov a štruktúram zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.


Cieľom pracovného stretnutia bolo zdieľanie skúseností o štruktúrach vysokých škôl a procesoch jednotlivých typov úprav študijných programov podľa písmena h) §2 Zákona č. 269/2019 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhy na zjednodušovanie procesov a štruktúr aj v kontexte odporúčaní z posudzovaní vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Výstupom pracovného stretnutia je spoločné odporúčanie o štruktúrach a procesoch zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania spojených s úpravami študijných programov. Odporúčanie bude zverejnené v časti Podporné dokumenty.

Poďakovanie patrí Katolíckej univerzite za vytvorenie príjemného prostredia, zabezpečenie techniky a občerstvenia pre účastníkov pracovného stretnutia.