Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva

Profesijné združenie fyzických a právnických osôb zdieľajúcich skúsenosti s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním systémov kvality vysokých škôl.


12.10.2023 | Úspešný prvý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2023

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala dňa 12.10.2023 v Hoteli Lesná v Starej Lesnej odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Kvalita vysokého školstva 2023. Organizovaním tejto konferencie asociácia napĺňa jedno zo svojich hlavných poslaní. Závery konferencie schválil programový výbor.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 60 hostí z 15 vysokých škôl a zástupcovia zamestnávateľov, ktorí intenzívne spolupracujú s vysokými školami a majú nielen skúsenosti z tejto spolupráce, ale prezentovali aj svoje očakávania od zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V prvej časti sa kolegovia z Českej republiky podelili so skúsenosťami s vytváraním a úpravami študijných programov, s periodickým hodnotením a schvaľovaním študijných programov a najmä s kľúčovou úlohou garantov študijných programov. V diskusii odznelo mnoho podnetných námetov pre zjednodušenie procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania aj v podmienkach slovenských vysokých škôl.

Druhá časť bola venovaná skúsenostiam a výzvam spojenými s budúcnosťou poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Okrem prednášajúcich sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia ďalších slovenských vysokých škôl. Podnetným a vysokým školám zrkadlo nastavujúcim bol vstup podpredsedníčky Študentskej rady vysokých škôl, ktorá prezentovala aj možné príčiny toho, že sa študenti zdanlivo nemajú záujem zapájať do činnosti orgánov pre zabezpečovanie kvality a procesov spojených s udržiavaním a zlepšovaním kvality. Jej myšlienky boli natoľko úprimné, že tieto témy plánujeme spolu so Študentskou radou vysokých škôl ďalej rozvíjať, podnecovať a akcelerovať zainteresovanosť študentov na kvalite vysokoškolského vzdelávania.

Tretia časť bola venovaná praktickým informáciám súvisiacim s udržiavaním súladu vnútorných systémov kvality so štandardmi akreditačnej agentúry. Odzneli v nej veľmi zaujímavé myšlienky týkajúce sa predovšetkým efektívnych nástrojov pre garantov a učiteľov, aby ich úlohy v zabezpečovaní kvality študijných  programov neboli zaťažujúce. Taktiež odzneli možnosti širšej akceptovateľnosti kvality prostredníctvom certifikácie systémov kvality nad rámec akreditácie a to podľa normy ISO 9001. Veľmi zaujímavou a v diskusii aj viacerými vysokými školami potvrdzujúcou skutočnosťou bola realizácia interného dohľadu prostredníctvom auditov kvality podľa medzinárodných pravidiel definovaných normou ISO 19011. Viaceré vysoké školy tento prístup aktívne využívajú. Najdlhšou bola diskusia so zamestnávateľmi, ktorí sa podelili o svoje názory na kvalitu absolventov a vnímanie vysokých škôl.

Všetkým diskutujúcim, prezentujúcim a účastníkom konferencie chceme vyjadriť úprimné poďakovanie, že svoj záujem o kvalitu vysokého školstva prejavili aktívnou účasťou. Asociácia je dobrovoľným združením a nie je financovaná z iných zdrojov ako sú členské príspevky a účastnícke poplatky. O to viac nás teší úspešný prvý ročník konferencie. Ten ďalší plánujeme 10.10.2024 opäť v Starej Lesnej. Hlavným zámerom konferencie, okrem špecificky zameraných tematických blokov, bude zhodnotiť posudzovanie vnútorných systémov kvality, k akým záverom, odporúčaniam a opatreniam tieto posudzovania vyústili a ako čo najlepšie reflektovať spätnú väzbu smerom k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania. V tomto máme určite všetci rovnaký záujem.