Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva

Dobrovoľné profesijné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem o zdieľanie skúseností s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním systémov kvality v riadiacej praxi vysokých škôl.

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje dňa 12.10.2023 v Hoteli Lesná**** v Starej Lesnej medzinárodnú odbornú konferenciu Kvalita vysokého školstva 2023. Organizovaním tejto konferencie asociácia napĺňa jedno zo svojich hlavných poslaní.

Program konferencie reflektuje vybrané témy súvisiace s udržateľnosťou súladu vnútorných systémov kvality so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a účastníkom ponúka inšpirácie na zlepšovanie vnútorných systémov kvality.

Po každom bloku prednášok sa diskusie, okrem prednášajúcich, zúčastnia aj zaujímaví hostia, ktorí sa podelia so svojimi skúsenosťami v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pre účastníkov sú zverejnené aj organizačné a platobné pokyny spolu so záväznou prihláškou.

Tešíme sa na Vašu účasť a vzájomné obohatenie sa v oblasti kvality vysokého školstva.