Používanie loga SAKVA

Kolektívni členovia asociácie môžu používať logo v súlade s nižšie uvedenými pokynmi tak, aby nedochádzalo k zámene asociácie s akreditačnými, certifikačnými alebo inšpekčnými orgánmi.

Logo SAKVA poukazuje na to, že organizácia je členom Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva.

Logo SAKVA môže používať iba organizácia, ktorá je riadnym kolektívnym členom asociácie a bolo jej udelené registračné číslo člena. Veľkosť použitého loga môže byť prispôsobená organizáciou, pričom pomer strán musí ostať zachovaný.

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva (ďalej len „SAKVA“) poskytne logo kolektívnemu členovi vo formáte „.jpg“ prostredníctvom e-mailu. Logo v krivkách poskytne SAKVA kolektívnemu členovi na požiadanie. Kolektívny člen môže používať logo SAKVA iba v takej podobe, v akej jej bolo poskytnuté od asociácie.

Kolektívny člen môže používať logo a odkazy na členstvo na svojom webovom sídle a na ostatných reklamných materiáloch (letáky, brožúry, hlavičkový papier a pod.), ale vždy takým spôsobom, aby bolo jasné, že ide o členstvo v asociácii.

Kolektívny člen nesmie používať logo a odkaz na členstvo iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako udelenie oprávnenia na uskutočňovanie študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní alebo ako akreditáciu alebo certifikáciu osôb, produktov alebo systémov manažérstva.

V prípade, že kolektívnemu členovi bolo členstvo pozastavené alebo skončilo, je povinný okamžite prestať používať logo SAKVA na všetkých dokumentoch, webovom sídle a reklamných prostriedkoch, ktoré obsahujú odkaz na členstvo.

Kolektívny člen nesmie používať logo takým spôsobom, že by sa SAKVA mohla pokladať za akreditačný orgán udeľujúci oprávnenia na uskutočňovanie študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní.

Kontrola používania loga, odkazov na členstvo a dokumentov je v kompetencii výkonného riaditeľa asociácie.

V prípade nesprávneho používania loga sú zástupcovia kolektívnych členov asociácie informovaní prostredníctvom telefonického upozornenia, e-mailu alebo oficiálnou písomnou výzvou doručenou poštou do sídla kolektívneho člena.