Uskutočnené stretnutia

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje pracovné stretnutia svojich členov venované implementácii, udržiavaniu a zlepšovaniu systémov kvality vysokých škôl.

Pracovné stretnutia a konferencie sú venované špecifickým témam podľa požiadaviek členov asociácie alebo ďalších zainteresovaných strán na kvalite vysokého školstva. Pracovnými stretnutiami asociácia reaguje na neustále sa meniace legislatívne požiadavky vzťahujúce sa na činnosť vysokých škôl a na potreby svojich členov komunikovať potenciálne kritické miesta v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich činností. Stretnutia sú zároveň miestom pre pozvané prednášky na aktuálne témy, kde sú prezentované možné riešenia aplikovateľné v riadiacej praxi vysokých škôl. V tejto časti sú zverejnené aj informácie o stretnutiach členov asociácie vyplývajúcich zo stanov, ako sú zasadnutia predsedníctva a zasadnutia valného zhromaždenia.


Uskutočnené stretnutia v roku 2024

Zasadnutie valného zhromaždenia asociácie 18.01.2024

Pracovné stretnutie dňa 4.3.2024

Pracovné stretnutie dňa 15.3.2024

Stretnutie organizačného výboru konferencie KVŠ 2024 18.04.2024

Stretnutie programového výboru konferencie KVŠ 2024 02.05.2024

Pracovné stretnutie dňa 03.05.2024

Pracovné stretnutie venované prepájaniu potrieb zamestnávateľov, vysokých škôl a IT firiem 30.5.2024 špecificky zamerané na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Uskutočnené stretnutia v roku 2023

Zasadnutie predsedníctva asociácie 26.01.2023

Pracovné stretnutie dňa 24.03.2023

Stretnutie organizačného výboru konferencie KVŠ 2023 28.04.2023

Stretnutie programového výboru konferencie KVŠ 2023 26.05.2023

Stretnutie programového výboru konferencie KVŠ 2023 23.06.2023

Stretnutie organizačného výboru konferencie KVŠ 2023 22.09.2023

Konferencia Kvalita vysokého školstva 2023


Uskutočnené stretnutia v roku 2022

Zasadnutie valného zhromaždenia 22.11.2022

Zasadnutie predsedníctva asociácie 23.11.2022