Kvalita vysokého školstva 2024

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizuje druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou dňa 10.10.2024.


Študenti majú v rámci svojho vysokoškolského štúdia viacero práv a jedným z nich je aj právo aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch (§ 70 Zákona o vysokých školách a Čl. 11 Štandardov pre študijný program). O kvalitu výučby na vysokých školách a kvalitných učiteľoch sa zaujíma aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v rámci celoslovenskej ankety "Hodnoť to", do ktorej sa majú možnosť zapojiť študenti vysokých škôl.

Kvalitným učiteľom a ich nepretržitému rozvoju sa venujú aj Štandardy pre študijný program a to v Čl. 6, kde sa uvádza, že učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.

Druhý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva sa zameriava na štruktúry, procesy a politiky, ktoré vysoké školy vytvárajú na zabezpečenie podpory a vzdelávanie vysokoškolských učiteľov smerujúcich k rozvoju ich spôsobilostí. Príklad dobrej praxe v profesionálnom rozvoji vysokoškolských učiteľov budú účastníkom konferencie prezentovať významní odborníci z Českej a Slovenskej republiky.

Ďalšou dôležitou témou, s ktorou sa dennodenne stretávame vo vysokoškolskom prostredí, je vytváranie vhodných podmienok (nielen pre vzdelávanie) študentov so špecifickými potrebami. Štandardy pre študijný program v Čl. 8 definujú požiadavku, podľa ktorej vysoká škola poskytuje týmto študentom individualizovanú podporu.

Druhá časť konferencie sa preto zameriava na inkluzívne vzdelávanie vo vysokoškolskom prostredí. Prezentácie pozvaných renomovaných odborníčok budú smerovať k skúsenostiam a príkladom dobrej praxe.

Primárnym cieľom konferencie Kvalita vysokého školstva je v súlade s poslaním asociácie zdieľať príklady dobrej praxe v implementácii, udržiavaní a zlepšovaní vnútorných systémov kvality vysokých škôl podľa požiadaviek národných a medzinárodných štandardov a akreditačných schém, spájať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti kvality vysokého školstva a informovať o najnovších poznatkoch podporujúcich kvalitu vysokého školstva.


Program konferencie

Profily prednášajúcich a diskutujúcich

Záväzná prihláška

Organizačné pokyny

Platobné pokyny


Súbory na stiahnutie:

Pozvánka s programom a pokynmi

Pozvánka s programom - verzia pre tlač