Poslanie a aktivity

Hlavným poslaním asociácie je sieťovať zainteresované strany na kvalite vysokého školstva, zdieľať navzájom dobrú prax v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, podporovať vysoké školy pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní ich vnútorných systémov kvality, zvyšovať kompetentnosť interných posudzovateľov vysokých škôl, osôb zodpovedných za študijné programy a učiteľov študijných programov.


Asociácia napĺňa svoje poslanie najmä týmito aktivitami:


Súčinnosť členov pri pochopení a aplikácii štandardov SAAVŠ v riadiacej praxi vysokých škôl, pretože najmä vysoké školy a ich zainteresované strany majú skúsenosti s ich implementáciou.

Stretávanie sa na odborných, vedeckých, ale aj neformálnych stretnutiach organizovaných asociáciou.

Zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Definovanie referenčných procesov a štruktúr vnútorných systémov kvality s cieľom redukovať administratívnu a časovú náročnosť týchto procesov, napríklad priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a schvaľovania študijných programov, ale aj ďalších procesov vyplývajúcich zo štandardov.

Vydávanie odborných a vedeckých publikácií.

Vzájomné citovanie sa a zverejňovanie výsledkov dobrej praxe.

Transfer skúseností z vysokých škôl do vzdelávania so zameraním na interných posudzovateľov (audítorov) vnútorných systémov kvality, osoby zodpovedné za študijné programy a učiteľov študijných programov.

Získavanie spätnej väzby, najmä od študentov a zástupcov zamestnávateľov ako kľúčových zainteresovaných strán.

Zvyšovanie angažovanosti študentov a zástupcov zamestnávateľov pri zlepšovaní kvality študijných programov.