Kvalita vysokého školstva 2023

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva organizovala odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou dňa 12.10.2023.

Cieľom konferencie bolo v súlade s poslaním asociácie zdieľať príklady dobrej praxe v implementácii, udržiavaní a zlepšovaní vnútorných systémov kvality vysokých škôl podľa požiadaviek národných a medzinárodných štandardov a akreditačných schém, spájať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti kvality vysokého školstva a informovať o najnovších poznatkoch podporujúcich kvalitu vysokého školstva. Prvý ročník konferencie sa uskutočnil dňa 12.10.2023 v Hoteli Lesná v Starej Lesnej.


Program konferencie

Profily prednášajúcich a diskutujúcich

Závery konferencie

Fotogaléria


Prvý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2023 sa uskutočnil v čase, keď slovenské vysoké školy oznámili súlad svojich vnútorných systémov, študijných programov a odborov habilitačných a odborov inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a požiadali o ich posúdenie. Na mnohých vysokých školách sa takéto posúdenie vnútorného systému už uskutočnilo a vysokým školám začal plynúť prvý akreditačný cyklus vymedzený časom medzi podaním prvej a nasledujúcej žiadosti o posúdenie, v ktorom je potrebné neustále zabezpečovať súlad s akreditačnými štandardmi.

Implementácia požiadaviek vyplývajúcich z akreditačných štandardov do existujúcich vnútorných systémov vysokých škôl definovaná ako zosúlaďovanie, priniesla množstvo skúseností a najmä pohľadov na štruktúry, procesy a politiky, ktoré je možné zlepšovať. Mnohé vysoké školy prichádzali s takými návrhmi na zlepšovanie, ktoré viedli k znižovaniu administratívnej náročnosti a zvyšovaniu efektívnosti procesov vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných súvisiacich činností. Dôraz sa kládol a kladie aj na priebežný dohľad nad dodržiavaním štandardov, aby boli vnútorné systémy, všetky študijné programy a odbory habilitačných a odbory inauguračných konaní neustále v súlade s požiadavkami kladenými na vysoké školy a zabezpečila sa tak ich udržateľnosť. Ako zabezpečiť udržateľnosť súladu, aké návrhy na zlepšovanie existujúcich procesov, štruktúr a politík majú vysoké školy po zosúladení, si kládol za cieľ prvý ročník konferencie Kvalita vysokého školstva 2023.


Súbory na stiahnutie:

Pozvánka s programom a pokynmi