Výhody pre členov

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva svojim členom poskytuje základný súbor výhod vyplývajúci z individuálneho a kolektívneho členstva, ktorý sa pravidelne aktualizuje v závislosti od nových aktivít asociácie.

Výhoda
Bezplatné využívanie publikácií vydaných SAKVA


Bezplatné publikovanie v odborných a vedeckých nekonferenčných zborníkoch vydávaných SAKVA


Bezplatné poskytovanie odpovedí na otázky týkajúcich sa aplikácie štandardov SAAVŠ v riadiacej praxi získaných od kolektívnych členov asociácie


Prístup k príkladom dobrej praxe zdieľanými medzi členmi asociácie, ak na to člen asociácie udelil písomný súhlas


Automatické zasielanie aktuálnych informácií o vnútorných systémoch kvality s môžnosťou zrušenia ich odberu


Bezplatné zverejnenie loga kolektívneho člena v zozname členov na www.sakva.sk


Bezplatná účasť na prezenčných pracovných stretnutiach, ktoré sú hradené z členských príspevkov (pri kolektívnych členoch s účasťou maximálne 2 osôb)


Zľava vo výške 20 % z poplatkov za účasť na spoplatnených odborných a vedeckých podujatiach organizovaných asociáciou


Zľava vo výške 20 % na všetky vzdelávacie aktivity


Propagácia vlastných podujatí v oblasti kvality vysokého školstva na www.sakva.sk

Legenda: IČ - individuálni členovia/KČ - kolektívni členovia