Podporné dokumenty

Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva zverejňuje vybrané dokumenty, ktoré podporujú jej poslanie a to zdieľanie príkladov dobrej praxe a definovanie referenčných procesov a štruktúr vnútorných systémov kvality.


Prezentácia z pracovného stretnutia dňa 4.3.2024 o reportingu vysokých škôl.

Príklad zoznamu správ a dokumentov vypracúvaných vysokými školami 

Pracovné stretnutie bolo zamerané na prezentáciu legislatívnych a na ne nadväzujúcich požiadaviek, ktoré ukladajú povinnosť vysokým školám predkladať rôzne správy o vzdelávaní, tvorivých a ďalších súvisiacich činnostiach. Príklad zoznamu správ je vzorom, kde sú uvedené povinné správy a ďalšie vlastné dokumenty.


GAP analýza medzi Štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a požiadavkami normy ISO 9001 vedúcej k získaniu certifikátu kvality.

Prezentácia "Externý dohľad nad súladom vnútorných systémov kvality vysokých škôl akreditovanými certifikačnými orgánmi pre systémy manažérstva – GAP analýza."

Dokumenty sú zverejnené ako výstup z prezentácie riaditeľa certifikačného orgánu pre systémy manažérstva QSCert, s.r.o. na konferencii Kvalita vysokého školstva 2023. Cieľom dokumentov je poukázať, že implementáciou požiadaviek štandardov SAAVŠ zostáva len málo požiadaviek, ktoré musí vysoká škola splniť, aby získala medzinárodný certifikát kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001. Takýto certifikát môže zvýšiť reputáciu vysokej školy. V prípade záujmu o bližšie informácie k procesu získania certifikátu kvality kontaktujte výkonnú riaditeľku asociácie.


Prezentácia z pracovného stretnutia členov asociácie v Žiline 24.3.2023, ktorého cieľom bola prezentácia a diskusia o možných postupoch a nástrojoch priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a schvaľovania študijných programov.

Rámcový príklad štruktúry správy a ukazovateľov zahrnutých do správy z periodického hodnotenia, ktorý vznikol na základe prezentácie skúseností z periodického schvaľovania ŠP na vybraných VŠ  v Českej republike a na základe návrhov členov asociácie.

Prezentácia príkladov dobrých praxí v oblasti priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov vyústila do možnej podoby správy z periodického hodnotenia študijného programu, ktorá je východiskom pre periodické schvaľovanie študijného programu v perióde zodpovedajúcej štandardnej dĺžke štúdia. Rámcový príklad správy je iba možným príkladom a nie je pre VŠ a ani členov asociácie záväzný. V prípade, že Vás zaujal a požadujete ho v editovateľnej podobe, kontaktujte výkonnú riaditeľku asociácie.