Dozorná rada

Podľa Článku V, ods. 28 stanov, má dozorná rada asociácie najmenej dvoch členov a dohliada na riadny chod asociácie.

Členovia dozornej rady sú oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti asociácie a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené, a či sa činnosť asociácie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Členka dozornej rady

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Trnavská univerzita v Trnave

Členka dozornej rady

prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove