Závery KVŠ 2023

Hlavné závery konferencie Kvalita vysokého školstva 2023


Vysoké školy na Slovensku majú väčšiu flexibilitu v tvorbe vlastných štruktúr pre zabezpečovanie kvality ako v Českej republike, kde majú zákonnú povinnosť konštituovať Rady pre vnútorné hodnotenie.


Konštituovanie diferencovaných orgánov pre zabezpečovanie kvality (rady pre vnútorné hodnotenie, akreditačné rady, rady kvality, rady pre vnútorný systém kvality, konventy kvality a pod.) naprieč slovenskými vysokými školami nie je v rozpore so štandardmi SAAVŠ.


Osoba zodpovedná za kvalitu a rozvoj študijného programu alebo jeho ucelenú časť (garant študijného programu) je predovšetkým lídrom.


Garant ako líder dbá o vytváranie vhodnej kultúry kvality medzi učiteľmi a študentmi a ako vedúca osobnosť je príkladom akademickej etiky a vedeckej integrity.


Garant študijného programu využíva aj neformalizované postupy na získavanie spätnej väzby od študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.


Osobná účasť garanta pri periodickom schvaľovaní študijného programu (reakreditácii) pred orgánmi zabezpečovania kvality vysokej školy je možnosťou prezentovať úspechy študijného programu a možnosťou hľadať potenciál na jeho zlepšovanie.


Certifikát kvality podľa požiadaviek definovaných v norme ISO 9001 môže zvýšiť kredibilitu a reputáciu vysokých škôl v zahraničí a doma.


Využívanie nástrojov na aizáciu procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania znižuje zaťaženosť garantov a učiteľov študijných programov.


Na konferencii sa zúčastnilo takmer 60 hostí z 15 vysokých škôl a zástupcovia zamestnávateľov, ktorí intenzívne spolupracujú s vysokými školami a majú nielen skúsenosti z tejto spolupráce, ale prezentovali aj svoje očakávania od zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. V prvej časti sa kolegovia z Českej republiky podelili so skúsenosťami s vytváraním a úpravami študijných programov, s periodickým hodnotením a schvaľovaním študijných programov a najmä s kľúčovou úlohou garantov študijných programov. V diskusii odznelo mnoho podnetných námetov pre zjednodušenie procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania aj v podmienkach slovenských vysokých škôl.

Druhá časť bola venovaná skúsenostiam a výzvam spojenými s budúcnosťou poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Okrem prednášajúcich sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia ďalších slovenských vysokých škôl. Podnetným a vysokým školám zrkadlo nastavujúcim bol vstup podpredsedníčky Študentskej rady vysokých škôl, ktorá prezentovala aj možné príčiny toho, že sa študenti zdanlivo nemajú záujem zapájať do činnosti orgánov pre zabezpečovanie kvality a procesov spojených s udržiavaním a zlepšovaním kvality. Jej myšlienky boli natoľko úprimné, že tieto témy plánujeme spolu so Študentskou radou vysokých škôl ďalej rozvíjať, podnecovať a akcelerovať zainteresovanosť študentov na kvalite vysokoškolského vzdelávania.

Tretia časť bola venovaná praktickým informáciám súvisiacim s udržiavaním súladu vnútorných systémov kvality so štandardmi akreditačnej agentúry. Odzneli v nej veľmi zaujímavé myšlienky týkajúce sa predovšetkým efektívnych nástrojov pre garantov a učiteľov, aby ich úlohy v zabezpečovaní kvality študijných  programov neboli zaťažujúce. Taktiež odzneli možnosti širšej akceptovateľnosti kvality prostredníctvom certifikácie systémov kvality nad rámec akreditácie a to podľa normy ISO 9001. Najdlhšou diskusiou bola so zamestnávateľmi, ktorí sa podelili o svoje názory na kvalitu absolventov a vnímanie vysokých škôl.

Všetkým diskutujúcim, prezentujúcim a účastníkom konferencie chceme vyjadriť úprimné poďakovanie, že svoj záujem o kvalitu vysokého školstva prejavili aktívnou účasťou. Asociácia je dobrovoľným združením a nie je financovaná z iných zdrojov ako sú členské príspevky a účastnícke poplatky. O to viac nás teší úspešný prvý ročník konferencie. Ten ďalší plánujeme 10.10.2024 opäť v Starej Lesnej.