Nová vyhláška č. 244/2019

Dňa 01.02.2023 bola zverejnená novela vyhlášky č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

Vysoké školy musia do 31. augusta 2025 zosúladiť obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023. Zmeny sú zásadné najmä v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy a to v s súvislosti s komponentom 7 Plánu obnovy a odolnosti a kurikulárnou reformou základného vzdelávania.

Okrem toho je v každom študijnom odbore medzi vzdelávacie výstupy zaradené aj nasledované znenie: „Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania.“

Vyhláška s vyznačenými zmenami je tu: Nova_vyhlaska_244_2019_20230201_porovnanie.pdf.