Noví členovia asociácie

UCM v Trnave a KU v Ružomberku sa stali členmi Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva


Členmi Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva sa v júni 2023 stali ďalšie dve významné slovenské verejné vysoké školy, menovite Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Obe vysoké školy prinášajú svoje vlastné skúsenosti so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorých zdieľanie je jedným z hlavných poslaní asociácie. Zvyšujúci sa počet členov asociácie umožňuje intenzifikáciu výmeny skúseností a hľadanie optimálnych riešení pri aplikácii štandardov SAAVŠ v riadiacej praxi vysokých škôl.